LibraryСтопорение резьбовых соединений

Методические пособия

Кратенький обзор основных способов стопорения различных резьбовых соединений. С картинками, конечно.

 
 
 
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Учебные пособия

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису на друковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять
стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень
бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 
 
 
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

Методические пособия

Подано варiанти задач для дев’яти практичних занять з фi-
зики, що охоплюють такi теми: “Механiка”, “Механiчнi коливан-
ня та хвилi”, “Молекулярна фiзика”, “Основи термодинамiки”,
“Явища переносу”. До кожної теми наведено таблицю з фор-
мулами, а також приклади розв’язання типових задач, що на-
дасть суттєву допомогу студентам пiд час самостiйної роботи.
Для студентiв, що навчаються у вищих технiчних навчаль-
них закладах III-IV рiвнiв акредитацiї.

 
 
 
ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.

Методические пособия

Наведено опис передбачених навчальною програмою лабораторних робіт, які виконуються під час вивчення розділу фізики «Електрика й магнетизм». Кожна лабораторна робота містить перелік необхідних приладів і обладнання, теоретичні відомості, що стосуються методики експерименту, опис лабораторної установки, порядок виконання робіт і контрольні запитання для самоперевірки.

 
 
 
PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

Учебные пособия

Manual contains detailed description of 19 physics laboratory experiments offered by the Physics department of the National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”. Guidance covers three major branches of physics: mechanics and thermodynamics; electricity and magnetism; wave and quantum optics. For english-speaking students of National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”.

 
 
 
МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. Учебное пособие по лабораторному практикуму.

Учебные пособия

Приведено описание предусмотренных учебной программой лабораторных работ, которые выполняются при изучении курса физики по разделам «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика». Каждая лабораторная работа содержит перечень требуемых приборов и принадлежностей, необходимые теоретические сведения, касающиеся методики эксперимента, описание лабораторной установки, порядок выполнения работы и контрольные вопросы для самопроверки.

 
 
 
Основы работы в сети INTERNET

Учебные пособия

Учебное пособие для студентов специальности «Самолеты и вертолеты» и специалистов промышленности

Описаны особенности работы с персональным компьютером и основы работы в сети INTERNET, порядок и виды подключения пользователей сети, программные средства поисковых систем. Изложены общие принципы построения персональных компьютеров на основе комплектующих от фирм Intel и AMD. Представлены характеристики операционных систем корпорации Microsoft, Linux, FreeBSD.

 
 
 
 
Основи конституційного права і чинного законодавства України

Учебные пособия

Висвітлено поняття держави, форм державного правління та державного устрою. Подано основні питання конституційного права і чинного законодавства України. З'ясовано напрямки їхньої еволюції в процесі подальшого розвитку Української держави.
Для студентів факультету заочного навчання, які вивчають курс “Основи конституційного права і чинного законодавства України”.

 
 
 
ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА. ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ И ФИЗИКИ ЯДРА

Учебные пособия

Учеб. пособие к практ. занятиям по физике/ Д.А. Воронович,
Н.И. Глущенко, О.И. Петрова и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т
им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 72 с.